Regler for god advokatskikk finner man i forskrift til domstolloven kapittel 11, advokatforskriften. Her fremgår det at reglene skal ha som formål å sikre at advokatvirksomheten uføres etter etiske prinsipper, altså skal det sikre advokatens opptreden og drift av virksomheten. En advokat skal fremme rett og hindre urett, og holde seg innenfor lovens rammer og i beste evne ivareta sine klienters interesser, uten tanke på det personlige (slik som fordel, risiko, rase, religion og mer). Advokaten plikter til å være en rådgiver og talsmann for sin klient i saken, men avgjør selv om han ønsker å ta på seg et oppdrag. I tillegg følger det en rekke alminnelige prinsipper om uavhengighet, tillitsforhold og fortrolighet.

Videre ble det vedtatt31. mai 2018 en ny regel om advokaters forhold til menneskerettigheter, der det heter i 1.4 «En advokat skal ikke gi råd som advokaten forstår eller må forstå vil innebære krenkelse av noens menneskerettigheter eller en betydelig risiko for dette. Med menneskerettigheter menes det samme som i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.»

Brudd på disse reglene vil få disiplinære følger.